การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การศึกษาผลกระทบของโครงการจะพิจารณารายละเอียดโครงการร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมได้ ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมถึงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำการศึกษา จำนวน 22 ปัจจัย ดังนี้

 

สำหรับขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังนี้